ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಕಂಡದ್ದನ್ನು ಮುರಿಯಿರಿ

ಅನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಥೆ, ಲೇಖನ ಓದಲುಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ