ಕಲರ್‌ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಣ್ಣಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನಿನ ಲವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಬಳೆಗಳು, ಕಡಗಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ‌ಲುಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡಿ……

Tags:
COMMENT