ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಡವೆಗಳು, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ಸ್, ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್, ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮ,

ಗೌರಿಗಣೇಶದಿಂದ ದಸರಾವರೆಗಿನ ಈ ಹಬ್ಬಗಳ ಸೀಸನ್‌ಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಡಗರ ತುಳಕಿಸಲು ನೀವೇಕೆ ಇಂಥ ಒಡವೆ ಧರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬಾರದು……?

Tags:
COMMENT