ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಡವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಆಭರಣಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಧರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ಸ್ ಈ ವಜ್ರಾಭರಣಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯಲಿವೆ!

Tags:
COMMENT