ನವವಧು ಇಂಥ ಬಗೆಬಗೆ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಉಟ್ಟುತೊಟ್ಟು ಪುಟ್ಟಕ್ಕನಂತೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡರೆ, ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಅವಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಾರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು…..?

ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ....
ಗೃಹಶೋಭಾ ವತಿಯಿಂದ