ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾದ ಈ ಜುಮಕಿ, ಕಿವಿಯೋಲೆ, ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಹೊಂದಿವೆ…. ನೋಡಿ!

Tags:
COMMENT